சூடோமோனாஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் நோய் தடுக்கும் திறன்

சூடோமோனாஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் மண் மற்றும் இலை வழி மூலம் பரவும் நோயை கட்டுப்படுத்துகிறது,

  • சூடோமோனாஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ், மண்ணின் மூலம் பரவும் நோய்களுக்கான வேரழுகல், வாடல் நோய் போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்துகிறது.
  • தவிர, இலை வழி மூலம் பரவும் பூசான நோய்களான குலைநோய், இலை உறை அழுகல் நோய், இலைப் புள்ளி நோய் ஆகியவற்றின் பாதிப்பையும் குறைக்கிறது.
  • தவிர, பயிர்களை தாக்கும் மற்ற பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் நோய்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.
  • இந்த பாக்டீரியம் மற்ற உயிர் எதிர் காரணிகளான டிரைக்கோடெர்மா விருடி மற்றும் பேசில்லஸ் ஆகியவற்றுடன் நன்கு ஒற்றுமை உடையதாக உள்ளது.
  • அவற்றை கூட்டாக பயன்படுத்தும்போது, நோய் கட்டுப்படுத்தும் திறன் அதிகரிக்கிறது.
  • இந்த பாக்டீரியம் நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துவோடு மட்டுமல்லாமல் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் ஹார்மோன்களான ஆக்ஸின், ஜிப்ரலின் மற்றும் இன்டோல் அசிடிக் அமிலம் ஆகியவற்றை சுரந்து பயிர்களின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கிறது.

இவ்வாறு ஒரு அறிக்கையில் வேளாண் துணை இயக்குனர் நடராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

நன்றி: தினமலர்

Related Posts

இயற்கை முறை கத்திரி சாகுபடி கத்திரி பயிரிக்குதான், எல்லா காய்கறி பயிர்களை விட ...
காய்கறி விதைப்புக்கு முன் விதை நேர்த்தி... ஆடிப்பட்ட காய்கறி விதைப்புக்கு முன் விதை நேர்த்தி ...
நெல் பயிரில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு முறை... சம்பா பட்டத்தில் சாவித்திரி, ஆடுதுறை 38, ஆடுதுறை 3...
இயற்கை எதிரிகளின் செயல்பாடு தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பாரப்பட்டியில் உள்ள வேளாண்ம...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *