தேவை: கனகாம்பரம் விதை

கனகாம்பரம் விதை தேவை எங்கு வாங்குவது என்று விவரங்கள் தரவும், வீரா – அலை பேசி எண் 9688823331

ஈமெயில்: veerasusai@gmail.com

அறிவிப்பு: இந்த சேவை மூலம் நீங்கள் வாங்கும் பொருட்களுக்கு எந்த விதத்திலும் பசுமை தமிழகம் பொறுப்பாகாது.

Disclaimer: Pasumai tamizhagam is not responsible for any decisions you make with the information here. The idea of this service is to share information only.

Related Posts

தேவை: தேன் பெட்டி விலை மற்றும் கிடைக்கும் இடம்... தேன் பெட்டி விலை மற்றும் கிடைக்கும் இடம் தெரிவிக்க...
மேடை: குண்டுமல்லி செடியில் பூச்சி தாக்குதல் எதிர்கொள்ள வழி?... ஐயா, குண்டுமல்லி செடிகளின் மாெக்குகளை பச்சை நிற பு...
மேடை: வாழை இலை கருகல் நோய் வாழை இலை கருகல் நோய் தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும். ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *