தேவை: டீசல் மோட்டர் விலை விவரம்

borewell போட்டு மின்சாரமில்லாம  நீர் பாய்ச்ச டீசல் மோட்டர் விலை விவரம் தேவை

மாரிசாமி – ஈமெயில்: marichamy1987@gmail.com

அறிவிப்பு: இந்த சேவை மூலம் நீங்கள் வாங்கும் பொருட்களுக்கு எந்த விதத்திலும் பசுமை தமிழகம் பொறுப்பாகாது.

Disclaimer: Pasumai tamizhagam is not responsible for any decisions you make with the information here. The idea of this service is to share information only.

Related Posts

மேடை: குண்டுமல்லி செடியில் பூச்சி தாக்குதல் எதிர்கொள்ள வழி?... ஐயா, குண்டுமல்லி செடிகளின் மாெக்குகளை பச்சை நிற பு...
தேவை: தேன் பெட்டி விலை மற்றும் கிடைக்கும் இடம்... தேன் பெட்டி விலை மற்றும் கிடைக்கும் இடம் தெரிவிக்க...
தேவை: நாட்டு விதைகள் ஐயா, நான் வேலூர் மாவட்டம் வாலாஜா தாலுக்கா அம்மூர்...
தேவை: நெல்லி மரத்திற்கு தேவையான உரம் பற்றிய விவரங்கள்... நெல்லி மரத்திற்கு தேவையான உரம் பற்றிய விவரங்கள் வ...

One thought on “தேவை: டீசல் மோட்டர் விலை விவரம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *