தடை செய்யப்பட்ட பூச்சிக் கொல்லிகள்

தடை செய்யப்பட்ட பூச்சிக் கொல்லிகள் 

அ. தயாரிப்பதற்கும், இறக்குமதி செய்வதற்கும் மற்றும் பயன்படுத்துவதற்குமு் தடை செய்யப்பட்ட பூச்சிகொல்லிகள் (27 எண்ணிக்கை)

 1. ஆல்டிரின்
 2. பென்சீன் ஹெக்சாகுளோரைடு
 3. கால்சியம் சயனைடு
 4. கிளோர்டேன்
 5. காப்பர் அசிட்டோ ஆர்செனைட்
 6. சிப்ரோ மோகுளோரோ புரோபேன்
 7. என்டிரின்
 8. ஈதைல் மெர்குரி குளோரைடு
 9. ஈதைல் பாராத்தியான்
 10.  ஹெப்பாகுளோர்
 11. மெனாசோன்
 12. நைட்ரோஃபென்
 13. பேராகுவாட் டைமீத்தைல் சல்பேட்
 14. பென்டா குளோரா நைட்ரோ பென்சீன்
 15. பென்டாகுளோரோஃபீனால்
 16. ஃபினைல் மெர்குறி அசிட்டேட்
 17. சோடியம் மீத்தேன் ஆர்சனேட்
 18. டெட்ராடிஃபோன்
 19. டோக்சாஃபென்
 20. ஆல்டிகார்ப்
 21. குளோரோ பென்சிலேட்
 22. டைஅல்டிரின்
 23. மாலிக் ஹைடிராக்சைடு
 24. எத்திலின் டைபுரோமைடு
 25. டி.ச.எ. (டிரைகுளோரோ அசிட் டிக் ஆசிட்)
 26. மெடோஷிரான்
 27.  குளோரோஃபென்வின்பாஸ்.

ஆ. பயன்படுத்த  தடைசெய்யப்பட்டும், ஏற்றுமதி செய்வதற்காக மட்டும் உற்பத்தி செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பூச்சிக்கொல்லிகள்.

 1. நிக்கோடின் சல்ஃபேட்
 2. கேப்டாஃபால் 80% தூள்

இ. பூச்சிக்கொல்லிகளின் வடிவமைத்தளை இறக்குமதி செய்யவும், உற்பத்தி செய்யவும் மற்றும் பயன்படுத்தவும் தடை செய்யப்பட்டவைகள் ( 4 எண்ணிக்கை)
1. மீதோமைல் 27%  திரவம்
2. மீத்தோமைல் 12.5% திரவம்
3. ஃபாஸ்பமிடான் 85% கரையும்தன்மை
4. கார்போஃபியூரான் 50% கரையும் தூள்

ஈ. நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள பூச்சிக்கொல்லிகள் (7 எண்ணிக்கை)
1. டாலப்ஃபான்
2.ஃபெர்பாம்
3.ஃபார்மோதியான்
4.நிக்கெல் குளோரைடு
5. பாராடைகுளோரோ பென்சீன்
6. சிம்மஸின்
7. வார்ஃபாரின்

நன்றி: தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலை கழகம்


பசுமை தமிழகம் மொபைல் ஆப் டவுன்லோட் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *