நன்மை செய்யும் பூச்சிகளைக் காப்போம்!

விவசாயத்தில் நன்மை செய்யும் பூச்சிகளைக் காப்பது மிகவும் அவசியமாகும். இதுதொடர்பாக திருநெல்வேலி மாவட்ட உழவர் பயிற்சி மைய துணை இயக்குநர் பாலசுப்பிரமணியன் கூறியதாவது:

விவசாயத்தில் பயிர்களைச் சேதப்படுத்தி தீமை விளைவிக்கும் பூச்சிகளை அழித்து நன்மை தரும் பூச்சிகள் இயற்கையாகவே ஒவ்வொரு வயலிலும் உள்ளன. இப்படிப்பட்ட நன்மை தரும் பூச்சிகளை விவசாயிகள் அடையாளம் கண்டு, அதை அழிக்காமலிருக்க பூச்சிக்கொல்லி மருந்தின் பயன்பாட்டைத் தவிர்க்க வேண்டும்.


தீமை செய்யும் பூச்சிகளை அழிக்க நாம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கையில் நன்மை தரும் பூச்சிகளும் அழிவதால் மகசூல் இழப்பு மட்டுமன்றி சுற்றுச்சூழல் கேடும் ஏற்படுகிறது. எனவே, நன்மை தரும் பூச்சிகளை விவசாயிகள் அறிந்து, அவற்றைப் பாதுகாப்பது அவசியம்.

நன்மை தரும் பூச்சிகளின் வகைகள்:

கிரைசோபா:

இவ்வகை பூச்சிகளில் ஆண் பூச்சிகள் 10 முதல் 12 நாளும், பெண் பூச்சிகள் 35 நாளும் உயிர்வாழும். 500 முதல் 600 முட்டைவரை இடும். இது குஞ்சுப் பருவமாக இருக்கும்போதே தீமை செய்யும் பூச்சிகளைத் தாக்கத் தொடங்கும்.

இவை பயிர்களைத் தாக்கும் அசுவினி, இலைப்பேன், தத்துப்பூச்சிகள், முட்டைகள், குஞ்சுகளைத் தாக்கி அழிக்கும். தன் வாழ்நாளில் 400 முதல் 500 தீமை செய்யும் பூச்சிகளை அழிக்கும். கிரைசோபா தாய்ப்பூச்சி பச்சை நிறத்தில் கண்ணாடி போன்ற இறக்கை உடையது. இதன் குஞ்சுகள் பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.

முட்டை ஒட்டுண்ணிகள்:

முட்டை ஒட்டுண்ணிகளான டிரைக்கோகிரம்மா டெலிநாமஸ், டெட்ராஸ்டிக்ஸ் வகை ஒட்டுண்ணிகள் தங்களது வாழ்நாளில் 20 முதல் 40 முட்டைவரை இடும். இதிலிருந்து வெளிவரும் பூச்சிகள் தீமை செய்யும் பூச்சிகளைக் காய்ப் புழுக்களின் முட்டைகளின் மீது தன் முட்டைகளை இட்டு இனத்தைப் பெருக்கி, காய்ப் புழுக்கள் வெளிவராமல் தடுக்கிறது. இது தன் வாழ்நாளில் 20 முதல் 40 தீமை செய்யும் பூச்சிகளை அழிக்கிறது. இந்த ஒட்டுண்ணிகள் கருப்பு நிறம் கொண்டவை.

அன்சிர்டிட்ஸ் முட்டைப் புழு ஒட்டுண்ணி:

இதன் வாழ்நாள் 14 முதல் 17 நாள்கள். தன் வாழ்நாளில் 300 முதல் 400 முட்டைகள் வரை இடும். இது காய்ப் புழுக்களின் முட்டைகளின் மீது தனது முட்டைகளை இடும். தீமை செய்யும் பூச்சிகளின் முட்டை, புழுக்களைத் தாக்கி அழிக்கும். இவை பழுப்பு, கருப்பு நிறம் கலந்த சிறிய ஈ போன்றவை.

செலானஸ்குளவி:

தாய்ப்பூச்சி சிவப்பும் கருப்பும் கலந்தது. அடிவயிற்றில் மஞ்சள் கோடு இருக்கும். இவை காய்ப் புழுக்களின் முட்டை, புழுக்களை அழிக்கும்.

கோடீசியா குளவி:

இதன் வாழ்நாள் 10 முதல் 15 நாள். 10 முதல் 30 முட்டைவரை இடும். இவை காய்ப் புழுக்களின் முட்டை, புழுக்களை அழிக்கும்.

பிகோனிட் குளவி:

இதன் வாழ்நாள் 3 முதல் 6 நாள். இது 6 முதல் 20 முட்டைஇடும். இக்குளவிகள் காய்ப் புழு, அதன் முட்டைகளை அழிக்கும்.

பெதிலிட்ஸ் குளவி:

இவ்வகை குளவிகள் கருப்பு நிறமானவை. சிறு எறும்புபோல் இருக்கும். காய்ப் புழுக்களை நினைவிழக்கச் செய்து, அதன் மேல் தன் முட்டைகளை இட்டு இனப் பெருக்கம் செய்து, காய்ப் புழுக்களை அழிக்கும். இதன் வாழ்நாள் 10 முதல் 12 நாள். 3 முதல் 8 முட்டைஇடும்.

இக்மானிட் குளவி:

இதன் வாழ்நாள் 3 முதல் 6 நாள். இது 10 முதல் 30 முட்டைஇடும். புழுவின் மேல் ஒரு முட்டை வீதம் இடும். குஞ்சுப் புழுக்களை அழிக்கும். தன் வாழ்நாளில் 10 முதல் 30 பூச்சிகளை அழிக்கும்.

டாகினிட் ஈ:

இதன் வாழ்நாள் 7 நாள் . இதன் நிறம் கருப்பு அல்லது கருநீலம். வீட்டு ஈயை விடப் பெரியது. 8 முதல் 12 முட்டை இடும். காய்ப் புழுக்களின் மேல் 2 முதல் 4 முட்டை இடும். வெளிவரும் சிறிய புழுக்கள் காய்ப் புழுக்களை அழிக்கும்.

பிராகிமீரியா குளவி:

இது கருப்பு நிறமானது. மஞ்சள் கோடுகள் இருக்கும். குண்டாக இருக்கும். இதன் வாழ்நாள் 3 முதல் 5 நாள். இக்குளவி 5 முதல் 20 முட்டை வரை இடும். இது காய்ப்புழு அல்லது கூட்டுப்புழு மீது ஒரு முட்டை வீதம் இட்டு அழிக்கும். இதன் வாழ்நாளில் 5 முதல் 20 தீமை செய்யும் பூச்சிகளை அழிக்கிறது.

தட்டான் இனங்கள்:

தட்டான், ஊசித் தட்டான் போன்ற பூச்சிகள், வானிலும், நீர்நிலைகள் மீதும் பறந்துகொண்டே இருக்கும். பறந்துசெல்லும் கொசு, சிறு பூச்சிகளைப் பிடித்து உண்ணும். தட்டான்கள் சுற்றிவளைத்து இரைதேடும் சிறப்பு வாய்ந்தவை. இதன் கால்கள் இலகுவாக சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள், இளம் புழுக்களை கவ்விப்பிடித்து தாக்க ஏதுவாக அமைந்துள்ளன.

பொறி வண்டு:

இதன் தாய்ப் பூச்சி முழுவதும் மஞ்சள் அல்லது முழு சிவப்பில் கரும்புள்ளிகள் இருக்கும். குஞ்சு கருப்பு அல்லது கருநீலமாக இருக்கும். இதன் வாழ்நாள் 42 முதல் 70 நாள். இது 150 முதல் 200 முட்டைவரை இடும். இந்த வண்டுகள் காய்ப் புழுக்கள், அதன் முட்டைகள், அசுவினி தத்துப் பூச்சிகள், வெள்ளை ஈ, முட்டைகள், குஞ்சுகளை அழிக்கும். தன் வாழ்நாளில் 400 முதல் 500 பூச்சிகளைத் தேடி அழிக்கும்.

அசாசின் வண்டு:

நன்செய், புன்செய் பயிர்களில் திடீரென அதிகமாக வரும். கழுத்தில் 3 முட்டைகள் இருக்கும். இது 35 நாள்கள் உயிர்வாழும். 150 முதல் 200 முட்டை இடும். இந்த வண்டுகள் அந்துப் பூச்சிகளையும், புழுக்களையும் தாக்கி அழிக்கும். தன் அளவைவிட பெரிய பூச்சிகளையும் தாக்கும் தன்மை உடையது. வாழ்நாளில் 120 முதல் 140 பூச்சிகளை அழிக்கும்.

சிலந்திகள்:

பல வண்ணங்களில், பல வகையான சிலந்திகள் அனைத்துமே நன்மை செய்பவை. இவை 60 முதல் 400 முட்டைவரை இடும். 120 நாள் வாழக் கூடியது. இதுவும் தன் அளவைவிட பெரிய பூச்சிகளையும் தாக்கி அழிக்கும். வாழ்நாளில் 500 முதல் 600 பூச்சிகளைத் தாக்கி அழிக்கும்.

நீளக் கொம்பு வெட்டுக்கிளி:

இது உடலைக் காட்டிலும் 2 அல்லது 3 மடங்கு நீளமுடைய கொம்பு போன்ற உணர் உறுப்பைக் கொண்டிருக்கும். பச்சை நிறமுடையது. மென்று விழுங்கும் வாய் உறுப்பைக் கொண்டது. இவை பூச்சிகளின் முட்டைகள், தத்துப் பூச்சிகளை உணவாக உள்கொள்ளும். இதன் வாழ்நாள் 110 நாள்.

நன்றி: தினமணி


பசுமை தமிழகம் மொபைல் ஆப் டவுன்லோட் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *