நெற்பயிரில் கதிர்நாவாய் பூச்சி கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்

நெற்பயிரில் கதிர்நாவாய் பூச்சியை கட்டும்படுத்தும் முறைகள் பற்றி வேளாண்மை அதிகாரி விளக்கியுள்ளார். “”தென்காசி மேலும் படிக்க..

வசம்பு – பூச்சிவிரட்டி

பசுமை தாயகத்தில் இயற்கை வழி பூச்சி விரட்டிகளை பற்றி ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம். இதோ, மேலும் படிக்க..