கொய்யாவை தாக்கும் பூச்சிகளும் தடுக்கும் வழிகளும்

கொய்யா காய் துளைப்பான்


சேதத்தின் அறிகுறி:

 • புழுக்கள் காய்களில் துளையிட்டுச் சென்று உண்ணும், பின்பு
 • காய்ந்து பழுக்கும் முன்னரே விழுந்துவிடும்

பூச்சியின் விபரம்:

 • புழு பழுப்பு நிற தலையையும், இளஞ்சிவப்பு உடலில் சிறு மெல்லிய உரோமங்களையும் பெற்றிருக்கும்
 • தாய்ப்பூச்சி சிறியதாக மஞ்சள் நிற இறக்கையில் நிளைய கருப்புப் புள்ளிகளுடன் இருக்கும்
 • ஆண்பூச்சி உம்பின் பின்பகுதி நுணியில் கருமையான முடிக்கொத்தும் காணப்படும்

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

 • தாக்கப்பட்ட பழங்களை எழுத்து அழித்து விடவும்
 • விளக்குப்பொறி 1 எக்டர் வைத்து தாய்ப்பூச்சியின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கலாம்
 • மாலத்தியான் 50 இ.சி. 0.1 சதவிதம் (அ) என்டோசல்பான் 35 இ.சி 0.07 சதவிதம் மருந்தினை பூக்கும் தருணத்திலும் காய்ப்பிடிக்கும் தருணத்திலும் தெளிக்கவேண்டும்

2. பழ துளைப்பான், வீரச்சோளா ருசோக்கிரேட்டல்

சேதத்தின் அறிகுறி:

 • காய்கள் துளைக்கப்பட்டு விதைகள் சேதப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்

பூச்சியின் விபரம்:

 • புழு அழுக்கடைந்த பழுப்பு நிறமாக சிறிய உரோமங்களுடன் இருக்கும்
 • தாய் வண்ணத்துப்பூச்சி நீலமும் பழுப்புமாக அழகான முன் சிறக்கைகளில் ஆரஞ்சு நிற புள்ளிகளுடன் காணப்படும்

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

 • தாக்கப்பட்ட பழங்களை எடுத்து அழித்துவிட வேண்டும்
 • விளக்குப்பொறி 1 எக்டர் வைத்து தாய்ப்பூச்சியின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கலாம்
 • மாலத்தியான் 50 இ.சி 0.1 சதவிதம் (அ) என்டோசல்பான் 35 இ.சி 0.07 சதவிதம்

பழ துளைப்பான்


சேதத்தின் அறிகுறி

 • புழுக்கள் பூ மொட்டுகளிலும் பழங்களிலும் காணப்படும்

பூச்சியின் அறிகுறி:

 • வண்ணத்துப்பூச்சி சிவப்பாக காணப்படும்

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

 • தாக்கப்பட்ட பழங்களை எடுத்து அழித்துவிட வேண்டும்
 • விளக்குப்பொறி 1 எக்டர் வைத்து தாய்ப்பூச்சியின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கலாம்
 • மாலத்தியான் 50 இ.சி 0.1 சதவிதம் (அ) என்டோசல்பான் 35 இ.சி 0.07 சதவிதம்

4. கொய்யாப்பழ ஈ


சேதத்தின் அறிகுறி:

 • புழுக்கள் மற்றும் ஈக்கள் பாதி கணிந்த பழங்களையே தாக்கும்
 • பழத்தின் மீது முட்டையிட துளைகள் காணப்படும்
 • பழத்திலிருந்து துர்நாற்றம் வீச துவங்கும்

பூச்சியின் விபரம்:

 • பூச்சியின் கால்கள் மஞ்சள் நிறமாகவும் இறக்கைகள் பழுப்பு நிறமாகவும் காணப்படும்

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முறை:

 • தாக்கப்பட்ட பழங்களை எடுத்து அழித்துவிட வேண்டும்
 • கோடை உழவு செய்து பழ ஈயின் கூட்டுப்புழுக்களை அழிக்கலாம்
 • மெத்தில் யூணஜீனால் கவர்ச்சிப் பொறியை ஹெக்டர்க்கு பத்து வீதம் வைத்து பழ ஈக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம்
 • மெத்தில் யூஜீனால் மற்றும் மாத்தியான் 50 இ.சி 1:1 என்ற கலவையில் கலந்து கவர்ச்சிப் பொறியில் வைத்து ஈக்களை அல்லது மாலத்தின் 50 இ.சி 0.05 சதவிதம் மருந்தினை தெளிக்கலாம்
 • மொலஸஸ் அல்லது வெல்லத்தை 10 கிராம் / லிட்டர் கீழ்வரும் ஏதாவது ஒரு பூச்சி மருந்தினை இரண்டு முறை தெளிக்கவும்
 • பென்தியான் 100 இ.சி 1 மி.லி / லிட்டர்
 • மாலத்தியான் 50 இ.சி 2 மி.லி / லிட்டர்
 • டைமித்தோயேட் 30 இ.சி 1 மி.லி / லிட்டர்

(பழங்கள் பழுப்பதற்கு முன்னால் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை)

 • ஒப்பியல் காம்பன்ஜேட்டஸ், ஸ்பாலன்ஜியா பிலிப்பைனன்ஸிஸ், டையகாஸ்மிமார்பா கிரெளசி இவ்வொட்டுண்ணிகளை களத்தில் விட்டு பழ ஈயினை கட்டுப்படுத்தலாம்

5. மரப்பட்டைப்புழு


தாக்குதலின் அறிகுறிகள்:

 • பட்டை துளைப்பான் இளம் வயது மரங்களை அதிக அளவில் தாக்குகிறது
 • புழு மரப்பட்டையை துளைத்து உள்ளே சென்று வலைப்பின்னலை உருவாக்கி உணவுக் கடத்தும் திசுவை உண்கிறது
 • புழு இரவு நேரங்களில் மட்டும் மரப்பட்டையை உண்ணுகிறது பகல் நேரங்களில் மரத்துளைகளில் மறைந்து வாழ்கிறது

பூச்சியின் விபரம்:

 • புழு – பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும்
 • வண்டு – மஞ்சள் நிறமுடையது முன் இறக்கையில் பழுப்பு நிற கோடும், பின் இறக்கையில் வெண்ணிற பட்டைக்கோடு இருக்கும்
 • ஆண் வண்டு சிறியதாகவும் பெண் வண்டு பெரியதாகவும் இருக்கும்

6. தேயிலைகொசு
சேதத்தின் அறிகுறி

 • இலை மற்றும் பூங்கொத்துகளில் நுனிக்கருத்துகள் வாடிவிடும்
 • பூச்சி சாறு உறிஞ்சிய இடங்களில் ஈரமான பழுப்பு நிறக் கசிவு தெரியும்

பூச்சியின் விபரம்

 • செந்நிற உடலில் கருநிற தலையைக் கொண்ட மெல்லிய நாவாய்ப்பூச்சி

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

 • தாக்கப்பட்ட பகுதிகளை சேகரித்து அழிக்கவும்
 • பூக்கும் தருணத்தில் மாதத்திற்கு இருமுறை மாலத்தியான் 50 இ.சி 0.2 சதவிதம் (அ) என்டோசல்பான் 35 இ.சி 0.07 சதவிதம் ஏதாவது ஒரு பூச்சிமருந்தினை தெளிக்கலாம்

7. பச்சை செதிள் பூச்சி


சேதத்தின் அறிகுறி:

 • குஞ்சுகளும் தாய்ப்பூச்சிகளும் இலைகளின் சாறுகளை உறிஞ்சும்
 • இலைகள் மஞ்சலாக மாறும்

பூச்சியின் விபரம்:

 • குஞ்சுகள் இளம் மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும்
 • பூச்சிகள் தட்டையாகவும் மேற்பாகம் லேசாக குவிந்து மஞ்சள் கலந்த பச்சை நிறமாக இருக்கும்

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

  • தாக்குதல் ஆரம்பிக்கும் பருவத்திலேயே கிளைகளை வெட்டி அழித்துவிட வேண்டும்
  • மானோகுரோட்டோபாஸ் 1 மி.லி / லிட்டர்
  • (அ )

   • இரண்டு வாரங்கள் கழித்து மரத்திற்கு 20 என்ற விகிதத்தில் கிர்டோலேமஸ் மான்ட்ரொஸரி பொரிவண்டை விடலாம்
   • பாஸ்போமிடான் 215 மிலி (அ) மானோகுரோட்டோபாஸ் 40 மிலி (அ) எண்டோசல்பான் 80 மிலி மருந்து தண்ணீருடன் கலந்து தெளித்தால் நாற்றங்காலில் செதில் பூச்சியின் தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்தலாம்
   • நடவு வயலில் – பாஸ்போமிடான் 300 மிலி மானோகுரோட்டோபாஸ் 30 மிலி மருந்தைத் தெளிக்கவும்.

 8. மாவுப்பூச்சி

சேதத்தின் அறிகுறி:

   • இலை மற்றும் காய்களின் மீது அடை அடையாக மாவு போன்று காணப்படும்
   • முதிர்ந்த இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக காணப்படும்

பூச்சியின் விபரம்:

   • பெண் பூச்சியின் பிற்பகுதியில் நீண்டவால் போன்று காணப்படும்

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

   • முட்டை குவியலையும் குழுக்களையும் எடுத்து அழிக்க வேண்டும்
   • கூட்டமாக காணப்படும் புழுக்களை தீயிட்டு அழிக்க வேண்டும்
   • விளக்குப் பொறி வைத்து கவர்ந்து அழிக்கலாம்
   • மெதில் டெமட்டான் 25 இ.சி 0.05 சதவிதம்

(அ)
டைமீதோயேட் 30 இ.சி. 0.06

   • மரத்திற்கு 20 என்ற விகிதத்தில் கிர்ப்டோலேமஸ் மான்ட்ரொஸரி பொறிவண்டை விடலாம்

9.  வெள்ளை ஈ, அலிரோடைக்கஸ் டிஸ்பர்சஸ்:

சேத்தின் அறிகுறி:

   • குஞ்சுகளும் தாய்ப்பூச்சிகளும் இலைகளில் உள்ள சாற்றை உறிஞ்சும்
   • பூச்சிகளின் தேன் போன்ற கழிவுப் பொருளின் படிவால் இலை மற்றும் பூங்கொத்துக்களில் கருமையான பூசணம் வளரும்
   • இலைகள் மஞ்சளாக மாறும்
   • தாக்கப்பட்ட இலைகள் உதிர்ந்துவிடும்

பூச்சியின் விவரம்:

   • சிறு வெண்ணிற பூச்சிகள் இலைகளில் அடை அடையாக மாவுப்பூச்சிகளைப் போன்று காணப்படும். அதிகாலையில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக காணப்படும்

கட்டுப்படுத்தும் முறை:

  • வயலை சுத்தமாக வைக்க வேண்டும்
  • களைகளை அகற்ற வேண்டும்
  • மஞ்சள் வண்ண ஒட்டுப்பொறி வைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்
  • தாக்குதல் அதிகமாக இருந்தால் இமிடாகுளோப்ரிட் 200 எஸ்.எல் 0.01 சதவீதம் (அ) ட்ரை அசோபாஸ் 40 இ.சி. 0.06 சதவிதம் தெளிக்கலாம்
  • வேப்ப எண்ணெய் 3 சதவிதம் அல்லது வேப்பங்கொட்டை சாறு 5 சதவிதம் தெளிக்கலாம்
  • கிரிப்டோலேமஸ் மாண்டரொஸரி பொறிவண்டை விட்டு கட்டுப்படுத்தலாம்
  • என்கார்சியா ஷெய்டெரிஸ், என்கார்சியா காடெல்பே ஆகிய ஒட்டுண்ணிகளை விடலாம்

நன்றி: தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலை கழகம்


பசுமை தமிழகம் மொபைல் ஆப் டவுன்லோட் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *